متولد کالیفرنیا؛ یک آمریکایی در قلب ایران

در حالی که رسـانه های وابسـته بـه امپراطـوری خبری و رسـانه ای غرب همچنـان به ترویـج ایران هراسـی ادامه می دهنـد، «کن نیکاس اوکیـف»،  تفنگدار سـابق نیروي دریایي آمریکا و فعال مشـهور رسـانه اي جهـان به ایران سـفر کرده، تـا خود از نزدیـک به کشـف حقیقت نائل آید.  حاصل سـفر یـک ماهه وی به ایران در مسـتند «متولـد کالیفرنیا» به تصویر کشـیده شـده است. علیرضا بوالی کارگردان مسـتند «متولد کالیفرنیا» سـعی کرده بسـیاری از موضوعات چالشـی در روابط ایـران و آمریکا را از زاویه نـگاه یک آمریکایی روایـت کند.

موضوعاتـی همچون نـگاه مردم ایـران به آمریـکا، چرایي اشـغال سـفارت آمریکا، وضعیت اقتصادي مـردم ایران و اثـر تحریم ها، فضاي اقتصادي پسـابرجام در ایران، بازداشـت تفنگداران نیـروي دریایي آمریـکا و توانمندي هاي دفاعـي ایران و… دقیقه تهیه شـده ۵۶«متولـد کالیفرنیا» به کارگردانـی علیرضا بوالی و در است.

منتخب سردبیر

هشتک‌های منتخب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید